Woninghuur. Noodzakelijk Onderhoud maar geen toegang.


Daar wordt aan de deur geklopt, maar niet opengedaan U verhuurt een woonruimte en wilt de cv-installatie (laten) controleren. U probeert de huurder op verschillende manieren te benaderen, maar deze reageert nergens op. Het onderhoud is echter noodzakelijk. Wat is wijsheid? U heeft de sleutel toch?! Huisvredebreuk. Ook al heeft u een sleutel van de woning, u mag het gehuurde niet zomaar binnen. Dat is aan strikte voorwaarden verbonden en daarvoor is een machtiging vereist. Alleen personen die een wettelijke bevoegdheid hebben (politie, belastingdeurwaarders, etc.), mogen (onder voorwaarden) ongevraagd een woning betreden. Dit is geregeld in de Algemene wet op het binnentreden. Als er gevaar is? Maar wat als u een gegrond vermoeden heeft dat er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie in het gehuurde, bijvoorbeeld als de huurder ernstig verward is en omwonenden een gaslucht ruiken. Tip. Schakel in dat geval de politie in. Zij mogen wel binnentreden. Geen ernstig en onmiddellijk gevaar Meestal valt het mee. Meestal is het echter niet zo spannend en is er geen sprake van ernstig en onmiddellijk gevaar. Het uitvoeren van regulier onderhoud valt daar bijvoorbeeld niet onder. Het is dan ook zinloos de politie in te schakelen voor ‘gewoon’ regulier onderhoud. Hoe komt u dan binnen? Als de huurder de monteur gewoon binnenlaat en hem zijn werk laat doen, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat nu als hij weigert? Als u naar binnen wilt zonder dat er sprake is van acuut gevaar, is een civiele procedure noodzakelijk. U kunt dan vorderen dat de huurder u toelaat op straffe van verbeurte van een dwangsom. Als de huurder echter niet onder de indruk is van een dwangsom (vaak omdat hij die toch niet kan betalen), dan schiet u er natuurlijk niets mee op. U kunt het onderhoud dan nog steeds niet laten uitvoeren. Machtiging. Als u voorziet dat een huurder niet onder de indruk zal zijn van een dwangsom, doet u er verstandig aan de rechter te vragen om u een machtiging te verstrekken. Met zo’n machtiging kunt u toegang krijgen, zodat u het noodzakelijke onderhoud kunt (laten) uitvoeren. De wettelijke basis voor zo’n machtiging is artikel 3:299 BW. Tip. Zorg dat u nauwkeurig kunt omschrijven wat u precies wilt doen in het gehuurde. Weet wat u vraagt ...

Machtiging niet voldoende. Als de huurder niet mee wil werken, is een machtiging niet genoeg. Een woningstichting die een machtiging wilde om een illegale serre af te breken, kwam daar onlangs achter bij de Rechtbank Amsterdam, 15.09.2017 (RBAMS:2017:6556) . Wat speelde daar? Afbreken die serre. De woningstichting had alleen een machtiging gevraagd om de serre af te breken. De kantonrechter wees dit af omdat een dergelijke machtiging niet betekent dat de verhuurder het gehuurde ook mag betreden. Wat is de oplossing? Deze verhuurder had naast de machtiging een gedeeltelijke ontruiming moeten vragen om op die manier uitvoering te kunnen geven aan de aan hem verleende machtiging (art. 558 Rv) . Zo’n gedeeltelijke ontruiming wordt dan uitgevoerd door een deurwaarder: hij is daartoe wettelijk bevoegd. Machtiging en ontruiming. Wilt u een verhuurde woning betreden voor onderhoud, reparatie of herstel, vraag dan niet alleen een machtiging om dat te doen, maar zorg ook dat u binnen kunt door gedeeltelijke ontruiming te vragen. Als een huurder niet meewerkt aan het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, kunt u het gehuurde niet zomaar betreden. U zult dan aan de rechter een machtiging en een gedeeltelijke ontruiming uit te voeren door een deurwaarder moeten vragen. Zo kunt u altijd binnen.


Featured Posts