Vergunning voor de buren, houd de website in de gaten!Hoe weet u nu bijvoorbeeld of een bedrijf op uw buurperceel een vergunning krijgt? Vroeger keek u wekelijks op de gemeentepagina in de krant. Maar hoe werkt dat nu? De Raad van State deed hier onlangs een uitspraak over.

Wat speelde er?

Vergunning voor motorsportvereniging. Het provinciebestuur van Gelderland (GS) had een natuurvergunning verleend aan een motorsportvereniging. Hierdoor mocht de motorsportvereniging haar activiteiten uitbreiden. Zij mochten langer en met meer motoren rijden op hun terrein.

Buren: besluit gemist. De Stichting Landgoed Steenbergen, eigenaar van het naastgelegen perceel, en een aantal bewoners van Heerde waren tegen deze uitbreiding. Helaas voor hen hadden zij de kennisgeving van het besluit op de provinciale website gemist. Pas acht maanden na het einde van de beroepstermijn hebben zij zich bij de Raad van State gemeld. Zij stelden dat een besluit gepubliceerd moet worden in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Met alleen een melding op een website wordt volgens hen de vrije toegang tot de rechter aangetast, een recht dat in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is vastgelegd.

Wat zegt de rechter?

Alleen langs elektronische weg. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 07.09.2016 (RVS:2016:2421) , heeft als volgt geoordeeld. Als in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening, is bepaald dat de kennisgeving van

(ontwerp)besluiten alleen langs elektronische weg plaatsvindt, dan mag het bestuursorgaan volstaan met een publicatie op de website. Het EVRM staat dan niet in de weg. Een wettelijk voorschrift kan ook een provinciale of gemeentelijke

verordening zijn. Gelderland heeft zo’n verordening, dus hoefde de (ontwerp)natuurvergunning niet in een krant te worden gepubliceerd.

Het beroep van de omwonenden is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard.

Hoe zit dat?

Hoofdregel. In beginsel is artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van belang.

Hierin staat dat een bestuursorgaan een (ontwerp)besluit moet publiceren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Eerder heeft de rechter al geoordeeld dat een kennisgeving via het internet zo’n andere geschikte wijze van kennisgeving kan zijn.

Daarbij is ook artikel 2:14 van de Awb van toepassing, waarin staat dat een kennisgeving op ten minste één niet-elektronische, geschikte wijze moet plaatsvinden. Een bestuursorgaan mag dus wel kennis geven via de website, maar moet daarnaast ook nog publiceren in minimaal één krant, aldus de hoofdregel.

Uitzondering. Als echter in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening, staat dat kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvindt, dan geldt die verplichting tot papieren publicatie niet. Gelderland heeft zo’n verordening en

dus was GS niet verplicht om in de krant te publiceren. In dit geval zijn de elektronische kennisgevingen correct

verlopen. De uitdraai van de archiefwebsite en de controle was voldoende.

Tip. Houd overheidswebsites dus in de gaten!

Op https://www.overheid.nl kunt u zich abonneren op meldingen over uw buurt. Check wel of uw gemeente/provincie hierbij is aangesloten. U kunt ook een abonnement op de website van uw eigen gemeente en provincie nemen. Wekelijks de kranten doorspitten, is niet meer nodig.

Publicaties van (ontwerp)besluiten kunnen alléén via de websites plaatsvinden als dit in

een wettelijk voorschrift, zoals een verordening, is geregeld.

Abonneer u op meldingen over uw werkgebied bij de gemeenten en de provincie en ook

op https://www.overheid.nl


Featured Posts