Schenken eigen woning 2018 | 2019

Schenken m.b.t. de eigen woning | Verhoogde vrijstelling.

1. Schenking over 2018 aangeven voor 01 maart 2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/wanneer-moet-mijn-aangifte-schenkbelasting-binnen-zijn


2. Schenkingsvoorwaarden eigen woning:

Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 100.800 geen schenkbelasting.

Dit zijn de voorwaarden:

· U gebruikt het geld voor aankoop of verbouwing van uw eigen woning*. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Óf u koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.

· U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

· Schenking aan begiftigde met een jongere partner

· Er kan eveneens een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstellingen worden gedaan, indien de begiftigde zelf 40 jaar of ouder is maar diens (fiscale) partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud is.

· U gebruikt het geld uiterlijk in 2020. De schenking moet binnen 2 jaar zijn besteed.

· U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.

· U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden. Hebt u dit wel? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.

· Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.


De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog € 5.363 belastingvrij mag ontvangen van uw ouders, of € 2.147 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Krijgt u de schenking van uw ouders*?

Dan mag u van de € 100.800 een bedrag van maximaal € 25.731 besteden aan iets anders dan uw woning.

Krijgt u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag u alleen in het 1e jaar € 25.731 vrij besteden

Schenkingen tussen derden ook mogelijk

De eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning 2017 geldt niet uitsluitend tussen ouders en kinderen, maar ook voor schenkingen tussen derden, zoals grootouders – kleinkind, ooms/tantes – neef/nicht, aanstaande ex-echtgenoten en overige niet-aanverwante personen. Wanneer tussen derden wordt geschonken met een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning 2017 kan maximaal € 2.129 vrij worden besteed. De rest van de schenking moet worden aangewend ten behoeve van de eigen woning.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als één persoon.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Hoe maakt u gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018. Want u moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

*Toelichting

Kwalificatie eigen woning.

Wat is een eigen woning?

Uw woning geldt als eigen woning als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

U, uw fiscale partner, of u beiden bent eigenaar van de woning. De woning is uw hoofdverblijf. Een huurwoning of een verhuurd pand is geen eigen woning.

Schenking van de ouders

Er mag een bedrag van € 25.731,-- worden besteed aan iets anders. Dit hoeft niet naar rato van het totaalbedrag van € 100.800,--.

Ontvangt u dus € 28.000,-- van uw ouders dan mag u daar € 25.731,-- vrij besteden.

Wel alleen gedurende het eerste jaar, mocht u de schenking over meerdere jaren uitgespreid ontvangen.


Partners voor de schenkbelasting.

Woont u samen? Dan bent u partners voor de schenkbelasting als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

· U hebt minimaal 2 jaar een samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting, opgemaakt door de notaris.

· U bent allebei meerderjarig.

· U staat minimaal 2 jaar allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland. U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.

· Er is geen andere persoon die voor de schenkbelasting uw partner is.

Hebt u geen samenlevingscontract? En voldoet u wel aan alle andere voorwaarden voor samenwoners? Dan bent u toch partners voor de schenkbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wat verandert er in 2019?


Verhoogde schenkingsvrijstellingen.


Ouders mogen aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit is komend jaar 26.040 euro.

Wordt het bedrag aangewend voor een dure studie, dan kan onder voorwaarden

gebruik worden gemaakt van een hogere eenmalige vrijstelling van 54.246 euro.

Vloeit de schenking naar een eigen woning, dan geldt een nóg hogere eenmalige vrijstelling van 102.010: 1.210 euro meer dan de huidige schenkingsvrijstelling van 100.800 euro.

Van deze laatste vrijstelling kunnen ook niet-kinderen gebruik maken, mits zij in de bovengenoemde leeftijdscategorie vallen.

Wilt u zelf een kijkje nemen op de site van de belastingdienst over dit onderwerp?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/belastingvrije-schenkingen-voor-koopwoning

Featured Posts