Asbest en non-conformiteit. Schadevergoeding.


Asbest bekend, toch recht op schadevergoeding

Het is bekend dat asbest in een woning ernstige inbreuk kan maken op een normaal gebruik van de woning. Maar geldt dat ook als de koper wel wist van de asbest, maar de kosten van verwijdering hoger zijn dan hij dacht?

Aanwezigheid asbest. In oudere woningen zijn vaak asbesthoudende materialen gebruikt. Hoe gevaarlijk dit in een concreet geval is, hangt af van de gebruikte (asbesthoudende) materialen en de manier waarop deze materialen verwerkt zijn.

In het bijzonder niet hecht-gebonden asbest (asbest waarvan de vezels gemakkelijk kunnen loslaten) kan gevaar opleveren voor de gezondheid.

Schade.

Bij het horen van het woord ‘asbest’ gaan bij veel mensen meteen alle alarmbellen rinkelen. Een koper die daarvan bij de koop niet op de hoogte was en korte tijd later ontdekt dat in zijn woning asbest is verwerkt, zal wellicht de koopovereenkomst willen ontbinden of aanspraak ­willen maken op schadevergoeding.

Non-confom

Wél of niet? Om aanspraak te maken op ont­binding van de koopovereenkomst of op schade­vergoeding, moet de koper van de woning een beroep doen op ‘non-conformiteit’. Volgens de rechtspraak kan de aanwezigheid van asbest in een woning daar een reden voor zijn. Dit hoeft echter niet per definitie het geval te zijn. Maar wanneer is er bij de aanwezigheid van asbest nu wel en ­wanneer is er geen sprake van non-conformiteit?

Vaste rechtspraak. In de rechtspraak is deze vraag meer dan eens aan de orde geweest. De algemeen gangbare lijn in de rechtspraak is dat de aanwezigheid van asbest in een woning op zichzelf niet in de weg staat aan een normaal gebruik van de woning. De aanwezigheid van asbest staat wél aan een normaal gebruik van een woning in de weg bij soorten asbest die een gezondheidsrisico met zich meebrengen bij alledaagse klussen.

Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om zonder gezondheidsrisico een schilderij op te hangen.

Tegenvallende kosten

Kennis. In een recente asbestzaak (LJN: BP1023) ging het om het volgende. De verkopers van een woning hadden een bouwkundig rapport laten opmaken dat de aanwezigheid van behoorlijk veel asbestverdacht materiaal vermeldde. Op basis van dit rapport werden de kosten van de sanering geschat op € 6.000,-. De kopers hebben ook zelf een bouwkundige keuring laten verrichten.

Koopovereenkomst.

De koopovereenkomst vermeldt dat de kopers op de hoogte zijn van de aan­wezigheid van asbest en dat zij de offertes inzake asbestsanering hebben ontvangen. De overeenkomst vermeldt verder dat de kosten van de sanering voor rekening van de kopers komen. De vragen­lijst die aan de koopovereenkomst is ge­­hecht, vermeldt dat in de plafonds asbest is verwerkt.

Tegenvaller.

Als de kopers met de verbouwing zijn begonnen, blijkt er veel meer asbest in de woning verwerkt te zijn dan gedacht. Zo worden er ook in de wanden asbesthoudende materialen aangetroffen. De kosten van de sanering blijken niet € 6.000,-, maar ruim € 16.000,- te bedragen. De kopers vinden de woning non-conform.


Het Hof in Arnhem besliste dat er inderdaad sprake is van non-conformiteit. Hoewel de kopers op de hoogte waren van de aanwezigheid van asbest, hoefden zij volgens de rechter geen rekening te houden met de ongebruikelijke verwerking van asbesthoudende materialen in de wanden en de daaruit voortvloeiende hoge kosten. De ver­koper moest de schade aan de kopers vergoeden.

Voor het verwijderen van asbest zijn er wel mogelijkheden. Kijk eens op:

https://www.quadenmakelaars.nl/astbest-subsidie-bij-saneren-dak

Ook een koper die bekend is met de aanwezigheid van asbest kan nog een beroep doen op non-conformiteit. Bijv. als hij niet bedacht hoefde te zijn op asbest in de wanden terwijl de rapporten alleen asbest in de plafonds vermelden.


Featured Posts