In onze Blog berichten geven wij juridische info, tips, voorbeelden of juist een uitleg over allerhande kwesties op de woningmarkt.

Stelt u zich vragen als 'Wat is dat?' of 'Waar moet je rekening mee houden' of 'Hoe werkt....?', dan bent u hier aan het juiste adres.

Publiekrechtelijke beperkingen.......

Wat is dat en waar moet je rekening mee houden?

leger 2.jpg

Publiekrechtelijk beperkingen

Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van kracht geworden. In deze Blog vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over
deze wet.


Wat is het doel van de Wkpb?


De Wkpb zorgt ervoor dat de burger vanaf 1 juli 2007 makkelijker informatie kan krijgen over de beperkingen die door de overheid aan het gebruik van een perceel of pand zijn opgelegd.

 

Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een huis of een stuk grond wilt kopen en wilt weten welke beperkingen er aan de grond of het pand vastzitten. U kunt hierbij denken aan een monumentenstatus of een bodemsaneringsplicht.

 

Je vindt hier is een overzicht opgenomen van de besluiten waarmee beperkingen
op een pand of een stuk grond kunnen worden opgelegd en die onder de werking van de Wkpb vallen.


Wat heb ik als burger aan de Wkpb?


Dankzij de Wkpb kunt u met behulp van het juiste kadastrale perceelsnummer een overzicht krijgen van de besluiten waarmee de beperkingen zijn opgelegd, die op dat moment gelden en door de
overheid zijn geregistreerd. Het landelijk informatiesysteem van de Wkpb zal langzamerhand worden uitgebreid.

Over een aantal jaar kunt u bijvoorbeeld ook bestemmingsplaninformatie via het
systeem opvragen.


Waar kan ik de informatie halen?
U kunt een overzicht van de ingeschreven beperkingenbesluiten verkrijgen bij uw gemeente of bij één van de kadasterkantoren in Nederland.

U kunt de informatie ook vanaf uw computer thuis opvragen via www.kadaster.nl.
Wanneer u vervolgens een afschrift of uittreksel van de originele besluiten zelf wilt hebben dan kunt u deze, wanneer het gaat om een besluit van de gemeente, opvragen bij de gemeente.

Wanneer het originele besluit afkomstig is van het Rijk, de provincies of de
waterschappen, dan kunt u dit opvragen bij het Kadaster.

 

Welke kosten zijn hieraan verbonden?
De gemeente of het Kadaster verstrekt inzage in de kadastrale registratie (Kadaster-online) waarin een overzicht van de besluiten is opgenomen. Een afschrift uit deze kadastrale registratie
kost aan de balie van een kadasterkantoor gemiddeld € 10,-.

Vraagt u het op bij de gemeente, dan kunnen leges in rekening worden gebracht, die per gemeente kunnen verschillen.

Indien u het afschrift thuis vanaf uw eigen computer opvraagt via www.kadaster.nl bedraagt
het tarief € 1,40.

Gemeenten geven verder iedereen kosteloos inzage in de gemeentelijke beperkingenregistratie. Hierin bevinden zich echter alleen de besluiten die afkomstig zijn van de gemeente.
 

Voor afschriften en uittreksels van de originele besluiten van de gemeente kan de gemeente leges in rekening brengen. Voor digitale afschriften en uittreksels van originele beperkingenbesluiten
van andere overheden geldt een tarief van € 1,40 per besluit.


Wanneer u de stukken per post of aan de balie van een kadasterkantoor wilt ontvangen, geldt een tarief van € 10,- per besluit.

Biedt het systeem met ingang van 1 juli 2007 de volledige informatie?
 

De Wkpb kent een overgangsperiode van 2 jaar. In die twee jaar worden de nog geldende beperkingenbesluiten van vóór 1 juli 2007 opgenomen in het systeem.

In die periode kunt u wel gebruik maken van het nog niet volledig gevulde systeem.

 

Per 1 juli 2009 weet u pas zeker of er door de overheid beperkingenbesluiten
zijn genomen die het gebruik van het pand of het perceel beperken, en is de informatieverstrekking door de overheid daadwerkelijk verbeterd.

 

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de inhoud van de besluiten kunt u zich wenden tot één van de betreffende vak-afdelingen van uw gemeente of tot een van de kadasterkantoren in Nederland.

De adressen van de kadasterkantoren kunt u vinden op www.kadaster.nl
 

 

Nieuwe wet biedt informatie over beperkingen huis en grond


Beperkingen opgelegd door de gemeente. provincie of Rijk.


Gemeentewet
• Vestiging voorbescherming vanwege voornemen tot aanwijzing beschermd monument (art. 149)
• Afschrift inschrijving beschermd monument op of in monumentenlijst of monumentenregister (art. 149)
• Besluit aanwijzing beschermd monument (art. 149)
• Besluit tot sluiting woning, lokaal of erf (art. 174a)
• Bekostigingsbesluit en verordening tot heffen bouwgrondbelasting (art. 222, oud)
• Bekostigingsbesluit en verordening tot heffen baatbelasting (art. 222)

 

Waterstaatswet 1900
• Besluit tot verbetering of aanleg watergang, waarbij verandering wordt gebracht in onroerende zaken, niet zijnde kunstwerken (art. 12)

 

Opiumwet
• Besluit tot sluiting woning, lokaal of erf (art. 13b) Huisvestingswet
• Huisvestingsverordening met aanwijzing categorie gebouwen waarvoor splitsingsvergunningstelsel inzake appartementsrechten geldt (art. 2, 33 en 34)
• Besluit tot vordering woonruimte (art. 40) Wet bodembescherming
• Melding voornemen uniforme sanering (art. 28 en 39b)
• Beschikking inzake ernst verontreiniging en urgentie
sanering (art. 29 en 37)
• Bevel (art. 30, 43 en 49)
• Instemming met verslag uniforme sanering (art. 39b)
• Instemming met nazorgplan (art. 39d) Wet voorkeursrecht gemeenten
• Besluit gemeenteraad aanwijzing gronden (art. 2 en 8)
• Voorstel burgemeester en wethouders tot aanwijzing gronden (art. 6 en 8a) Woningwet
• Plicht tot het treffen van een voorziening (art. 13 en 13a)
• Plicht tot beheer of gebruik door derden (art. 14)
• Aanschrijving tot het treffen van voorzieningen (art. 14, 15,15a, 16, 17, 17a, 17b, 18 en 20, oud)
• Besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein (art. 97)
• Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit gericht op naleving Woningwet, voor zover dat besluit mede geldt jegens de rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger van degene aan wie het besluit is opgelegd (art. 100e) 


De beperkingenbesluiten die op grond van de Wkpb worden geregistreerd, zijn aangewezen bij hetzij de Wkpb zelf, hetzij bij het Aanwijzingsbesluit Wkpb. Voor de precieze omschrijving van de aangewezen beperkingenbesluiten wordt naar deze regelingen verwezen.

Deze zijn raadpleegbaar via www.overheid.nl.

Provinciewet
• Vestiging voorbescherming vanwege voornemen tot aanwijzing beschermd monument (art. 145)
• Afschrift inschrijving beschermd monument op of in monumentenlijst of monumentenregister (art. 145) 
• Besluit aanwijzing beschermd monument (art. 145) Belemmeringenwet Landsverdediging
• Gedoogplicht (art. 6 en 7) Boswet
• Besluit tot kapverbod (art. 13) Flora- en faunawet
• (Voorlopige) aanwijzing beschermde leefomgeving (art. 19 en 24)

 

Natuurbeschermingswet 1998
• (Voorlopige) aanwijzing beschermd natuurmonument (art. 10 en 12)
• (Voorlopige) aanwijzing gebied (art. 10a, 12 en 27) Wet agrarisch grondverkeer
• Aanwijzing als landgoed (art. 7)
• Vestiging voorkeursrecht (art. 37)

 

Monumentenwet 1998
• Aanwijzing beschermd monument buiten een gemeente (art. 3)
• Mededeling adviesaanvraag inzake aanwijzing beschermd monument binnen een gemeente (art. 3)
• Afschrift inschrijving beschermd monument in monumentenregister (art. 6 en 7)
• Gedoogplicht (art. 42)
• Voorschriften inzake uitvoering werken of last tot stilleggen werken (art. 49)

 

Belemmeringenwet Privaatrecht
• Gedoogplichten (art. 2 en 3)
• Bevel tot verplaatsing werk (art. 5)

 

Grondwaterwet
• Gedoogplicht (art. 31)

 

Luchtvaartwet
• Verbod tot het (boven een bepaalde hoogte) hebben van
roerende zaken, opstallen of gewassen (art. 38)

 

Ontgrondingenwet
• Gedoogplicht (art. 21g) 

 

Waterstaatswet 1900
• Besluit tot verbetering of aanleg watergang, waarbij verandering wordt gebracht in onroerende zaken, niet zijnde kunstwerken (art. 12)
• Bevel tot veranderen, verplaatsen of verwijderen kunstwerk (art. 12a)

 

Wet bodembescherming
• Melding voornemen uniforme sanering (art. 28 en 39b)
• Beschikking inzake ernst verontreiniging en urgentie sanering (art. 29 en 37)
• Bevel (art. 30, 43 en 49)
• Instemming met verslag uniforme sanering (art. 39b)
• Instemming met nazorgplan (art. 39d)
• Vordering eigendom of gebruik onroerende zaken (art. 50)

 

Wet inzake luchtverontreiniging
• Gedoogplicht (art. 60) 

 

Woningwet
• Vorderingsbesluit tot handhaving (art. 100b)


 

Beperkingen opgelegd door het Rijk, provincies en waterschappen

Meer informatie? 


• Algemene vragen over de Wkpb
Klantenservice Kadaster
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
Telefoon: 040-259 23 33
Fax: 040-259 23 29
E-mail: kadasterwkpb@kadaster.nl


• Algemene vragen over het beleid en de wet- en regelgeving van het ministerie van VROM
Postbus 51
Bereikbaar op werkdagen van 8.00- 20.00 uur
Telefoon: 070-3395050
E-mail: vrominfo@postbus51.nl

We hebben nog iets dat je misschien wel wilt weten

Hoe simpel anders denken Meer Geld Oplevert......

Opeens hadden we het gevonden!

Tijdens één van onze maandelijks teamvergaderingen waren we weer eens op zoek naar een systeem waarmee we meer geld konden halen uit de verkoop van jouw huis in Susteren. 

Wat is nu de grote truc om te zorgen dat een huis gewoon meer oplevert?

Zo stelden wij ons telkenmale de vraag. 

Al jaren buigen marketing-experts zich over deze vraag en het hield ons ook inmiddels al jaren bezig.

En..., deze keer vonden we het antwoord. Door eerst heel eenvoudig anders te denken.

Dat werd de basis voor onze BestSeller Methode.

Het begint allemaal met het stellen van de juiste vraag.

Wil jij weten wat die vraag is?

Maak dan snel een afspraak voor een Gratis Waardebepaling van jouw huis en misschien krijg jij ook wel tot 18.000 euro meer voor je woning. 

Experts in 046 | 0475 en Duitsland

© 2018 copyright Quaden Makelaars by Leon

046 - 30 200 30  |  info@quadenmakelaars.nl | www.quadenmakelaars.nl