In onze Blog berichten geven wij juridische info, tips, voorbeelden of juist een uitleg over allerhande kwesties op de woningmarkt.

Stelt u zich vragen als 'Wat is dat?' of 'Waar moet je rekening mee houden' of 'Hoe werkt....?', dan bent u hier aan het juiste adres.

Curatele, bewindvoering of Mentorschap

Wat is dat en waar moet je rekening mee houden?

Bent u wilsonbekwaam en is er eerder geen levenstestament of notariële volmacht opgesteld, dan krijgt u te maken met de wettelijke bescherming.

De kantonrechter benoemt iemand die uw financiële en/of medische belangen gaat behartigen. Wie dat wordt, is afhankelijk van wat de rechter nodig vindt. Daar heeft u zelf geen invloed meer op. Als u getrouwd bent en uw partner is wilsbekwaam, dan zal de rechter toch een bewindvoerder benoemen. Dat kan uw echtgenoot zijn, maar dat hoeft niet altijd.

Er zijn drie verschillende mogelijkheden: bewind, curatele of mentorschap.

 

Bewind

Bent u door uw lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet meer in staat uw financiën te regelen? Dan benoemt de kantonrechter een bewindvoerder.

Bij een bewind wordt uw vermogen beschermd. U verliest de bevoegdheid om zelf te bepalen wat u met uw vermogen doet of laat. Beslissingen daarover worden gemaakt door de bewindvoerder. Hij doet dit zoveel mogelijk samen met u. Maar de bewindvoerder kan niet alles. Zo heeft hij voor het verkopen of schenken van goederen en het doen van grote uitgaven (boven de 1.500 euro) uw toestemming nodig. Als u zelf die toestemming niet meer kunt geven, is een machtiging van de kantonrechter nodig. Dit geldt ook als de bewindvoerder uw partner is. De bewindvoerder moet jaarlijks de financiële stukken aan de rechter laten zien.

Curatele

Bent u niet meer in staat uw eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen? Dan kan de rechter een curator benoemen. Curatele is een zwaarder middel dan bewind. Hierdoor worden uw persoonlijke belangen én uw vermogen beschermd. Bent u onder curatele gesteld, dan bent u ‘handelingsonbekwaam’. Dat betekent dat u zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen mag verrichten.

Mentorschap

Mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen, zijn bijvoorbeeld dementerenden, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten of mensen die in coma liggen. Als de arts geen naaste familie (wettelijke vertegenwoordiger) kan vinden, wordt er een mentor benoemd. Het gaat met name om beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met u, de beslissing. Bijvoorbeeld als u moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl en lees de brochure over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

curatele eigen voeten.jpg

Wanneer eindigt de taak van een curator, bewindvoerder of mentor?

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer voor zichzelf kan zorgen en dus op eigen benen kan staan.

De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen.

Redenen voor beëindiging taak curator, bewindvoerder of mentor

Zijn er geen redenen meer voor de maatregel? Dan heft de rechter deze op. Bijvoorbeeld als:

 • de persoon weer voor zichzelf kan zorgen (eventueel met hulp van anderen);

 • voortzetting van de maatregel niet zinvol is;

 • de persoon overlijdt;

 • de afgesproken periode voorbij is. De rechter heeft die periode vastgesteld.

Verder eindigt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Als een curator, bewindvoerder of mentor overlijdt of ontslagen wordt, eindigt hun taak ook.

Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig.

Curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

 • De betrokkene zelf.

 • De partner van de betrokkene.

 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.

 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.

 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.

 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.

 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt

 

Er zijn formulieren voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap.

Op het formulier staat welke documenten u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

U kunt bewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u vragen om de curatele te wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom.

 

Kosten voor aanvragen curatele, bewind of mentorschap

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om curatele, bewind of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht. Die hoogte kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast.

Spoedprocedure ondercuratelestelling

Soms willen aanvragers dat er snel maatregelen worden genomen terwijl de aanvraag voor curatele nog in behandeling is. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene op het punt staat in gemeenschap van goederen te trouwen, terwijl de kinderen vinden dat de ouder niet wilsbekwaam is. De kantonrechter kan dan iemand benoemen die voorlopig de financiële beslissingen voor de betrokkene neemt. Dit is de provisionele bewindvoerder.

De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint. Of als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.

We hebben nog iets dat je misschien wel wilt weten

Hoe simpel anders denken Meer Geld Oplevert......

Opeens hadden we het gevonden!

Tijdens één van onze maandelijks teamvergaderingen waren we weer eens op zoek naar een systeem waarmee we meer geld konden halen uit de verkoop van jouw huis in Susteren. 

Wat is nu de grote truc om te zorgen dat een huis gewoon meer oplevert?

Zo stelden wij ons telkenmale de vraag. 

Al jaren buigen marketing-experts zich over deze vraag en het hield ons ook inmiddels al jaren bezig.

En..., deze keer vonden we het antwoord. Door eerst heel eenvoudig anders te denken.

Dat werd de basis voor onze BestSeller Methode.

Het begint allemaal met het stellen van de juiste vraag.

Wil jij weten wat die vraag is?

Maak dan snel een afspraak voor een Gratis Waardebepaling van jouw huis en misschien krijg jij ook wel tot 18.000 euro meer voor je woning. 

Experts in 046 | 0475 en Duitsland

© 2018 copyright Quaden Makelaars by Leon

046 - 30 200 30  |  info@quadenmakelaars.nl